Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp (Center for Agrarian Systems Research and Development)

Chức năng
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái, nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tư vấn, hợp tác và đào tạo về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp và nông thôn.

Nhiệm vụ
– Nghiên cứu xu hướng thay đổi hệ thống nông nghiệp, diễn biến an ninh lương thực, thực phẩm; chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho các vùng sinh thái; các mô hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu kinh tế, thị trường và phát triển ngành hàng nông sản, đặc biệt các ngành hàng đặc sản có nguồn gốc xuất xứ; nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi từ tự nhiên và các chức năng đa dạng của nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Nghiên cứu và phát triển các thể chế tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức nông dân và khuyến nông, thể chế quản lý chất lượng nông sản.
– Nghiên cứu kinh tế và đánh giá các nguồn lợi tự nhiên và môi trường nông nghiệp, nông thôn và các chức năng đa dạng của nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.
– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực hệ thống nông nghiệp.
– Tham gia đào tạo, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, thị trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
– Đầu tư và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông sản, dịch vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: TS. Trịnh Văn Tuấn

Phó giám đốc: TS. Phạm Thị Hạnh Thơ

Phó giám đốc: TS. Hoàng Xuân Trường

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
+ Điện thoại: 02433 650 793      Fax: 02433 650 862
+ Email: hethongnn@gmail.com    
+ Website: http://www.casrad.org.vn/