GIỐNG LÚA LTH31

GIỐNG LÚA LTH31

1. Nguồn gốc, tác giả:

* Nguồn gốc:

Giống lúa LTh31 là giống lúa thơm do Bộ môn chọn tạo giống lúa chất lượng và đặc sản – Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chọn từ tổ hợp lai  HT1 / IA CUBA28. Giống được công nhận sản xuất chính thức theo quyết định số: 3645/QĐ-BNN-TT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

* Đơn vị đề nghị công nhân giống: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

* Tác giả: ThS. Trần Văn Tứ, KS. Nguyễn Thị Cẩm Tú, PGS, TS. Tạ Minh Sơn.

2. Đặc điểm chính của giống:

– Thời gian sinh trưởng: 105 -107 ngày (Vụ mùa ), 128 – 130 ngày (Vụ xuân muộn).

– Cao cây 110 – 115 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 5-6 bông hữu hiệu/ khóm.

– Cứng cây, chống đổ tốt.

– Tỉ lệ hạt chắc cao 90%.

– Khả năng năng suất trên 80 tạ/ha. Năng suất trung bình đạt 65 – 68 tạ/ha.

– LTh31 là giống lúa chất lượng cao: Gạo trắng trong, cơm mềm (amylose 18,5 %), cơm đậm (Protein 9%), cơm dai (độ bền thể gel là 74 mm và nhiệt độ hóa hồ thấp).

– Chống chịu khá với bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và khá với rầy nâu.

– Thích hợp với vùng thâm canh, vàn hơi trũng, vàn và vàn cao chủ động tưới.

– Có thể gieo trồng vụ xuân muộn, mùa sớm (Hè thu) ở các tỉnh phía Bắc.

3. Kỹ thuật gieo cấy:

* Thời vụ:

+ Các tỉnh phía bắc

– Vụ xuân: Trà xuân muộn (mạ dược) gieo từ 20/1 đến 5/2, cấy sau lập xuân, đối với mạ dược cần cấy kết thúc sớm tránh mạ già (tuổi mạ 3,5 – 4 lá), mạ sân cấy tuổi mạ 12 – 15 ngày.

– Vụ mùa: Bố trí trà mùa sớm gieo từ 5/6 đến 25/6, tuổi mạ dược 16 – 18 ngày, tuổi mạ sân 10-12 ngày.

-Vụ hè thu: Gieo mạ dược:  20-25/5. Cấy tuổi mạ 17-20 ngày.

* Mật độ:       cấy 45 – 50 khóm/m2, mỗi khóm 2 – 3 dảnh.

* Phân bón:

+ Liều lượng phân bón cho ha:

90kg N + 100 kg P2O5 + 90 kg K2O.

Có thể sử dụng các loại phân khác nhau để bón nhưng phải tính toán cho đủ lượng N; P2O5 và K2O theo mức trên.

+ Cách bón:

* Nếu bón phân đơn (đạm, lân, kali) cho 1ha thì bón theo cách sau:

Bón lót: toàn bộ lân, 40%  ure, 30% kali.

Bón thúc: vào thời kỳ lúa bắt đầu đẻ nhánh 60% đạm, 30% kali.

Bón đón đòng vào thời kỳ lúa phân hóa đòng, bón hết số phân còn lại (40% kali).

* Nếu bón phân tổng hợp:

Bón lót trước khi cấy 20%.

Bón thúc 2 lần: lần 1 khi lúa bén rễ hồi xanh (sau cấy 7-10 ngày): 40%.

Lần 2 sau lần 1 từ 10-12 ng��y, bón hết 40%.

Chú ý: Bón thúc chỉ nên bón trong khoảng thời gian 20 – 25 ngày từ khi cấy xong, sau cấy 25 ngày không nên bón phân nữa chỉ có kali bón đón đòng để hạn chế sâu bệnh.

* Chế độ chăm sóc, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh:

Bình thường như các giống khác. Làm sạch cỏ dại cho lúa, thường xuyên theo dõi, phát hiện sâu bệnh để phòng trừ kịp thời.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Giống lúa LTh31 là giống lúa ngắn ngày rất phù hợp cho xuân muộn mùa sớm (Hè thu) các tỉnh phía Bắc.

Giống lúa LTh31 có thời gian sinh trưởng ngắn, gieo trồng tốt trên các loại đất chủ động tưới tiêu (chân vàn thấp, vàn, vàn cao và cao).

Nếu gieo trồng trên chân đất vàn trũng hoặc trũng thi lúa đẻ kém, dễ nhiễm sâu bệnh nên hạn chế năng suất.

5. Điển hình đã áp dụng thành công:

Đã áp dụng thành công ở tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

6. Địa chỉ liên hệ giống:

+ Bộ môn Chọn tạo giống lúa chất lượng và đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa lai, Viện Cây lương thực & CTP: xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Tác giả: ThS.Trần Văn Tứ, DĐ: 0983 144 300    Email: tu59luathuan@gmail.com