GIỐNG LÚA LTH35

GIỐNG LÚA LTH35

1. Nguồn gốc, tác giả:

* Nguồn gốc:

Giống lúa LTh35 là giống lúa thơm do Bộ môn chọn tạo giống lúa chất lượng và đặc sản – Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa lai, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm  chọn từ  tổ hợp lai  HT1 / IA CUBA28-D35. Đây là giống cây chịu thâm canh khá, chống chịu khá với bệnh đạo ôn,  bạc lá và rầy nâu. Dạng hạt thóc trung bình, gạo trắng trong, thơm. Gieo cấy được cả hai vụ trong năm (xuân muộn, mùa sớm). Giống đã được công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 340/QĐ-TT-CLT ngày 25/9/2017 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT

* Tác giả: ThS. Trần Văn Tứ, KS. Nguyễn Thị Cẩm Tú, ThS. Mai Thị Hương

2. Đặc điểm chính của giống:

– Thời gian sinh trưởng: 105 -106 ngày (Vụ mùa ), 122 – 135 ngày (Vụ xuân).

– Cao cây 110 – 115 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 4-5 bông hữu hiệu/ khóm.

– Cứng cây chống đổ tốt.

– Tỉ lệ hạt chắc cao 85 – 90%.

– Khả năng năng suất trên 80 tạ/ha. Năng suất trung bình đạt 62 – 68 tạ/ha.

– LTh35 là giống chất lượng cao: Gạo trắng trong, cơm mềm (amylose 18,4 %). Cơm đậm (Protein 9,1%), cơm dai (độ bền thể gel là 86 mm và nhiệt độ hóa hồ trung bình)

– Chống chịu khá với bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn và khá với rầy nâu.

– Thích hợp với vùng thâm canh vàn hơi trũng, vàn và vàn cao chủ động tưới.

– Có thể gieo trồng vụ xuân muộn, mùa sớm (Hè thu) ở các tỉnh phía Bắc

3. Kỹ thuật gieo cấy:

* Thời vụ:

+ Các tỉnh phía bắc

– Vụ xuân: Trà xuân muộn (mạ dược) gieo từ 20/1 đến 5/2. Cấy sau lập xuân, đối với mạ dược cần cấy kết thúc sớm tránh mạ già (tuổi mạ 3,5 – 4 lá), mạ sân cấy tuổi mạ 12 – 15 ngày.

– Vụ mùa: Bố trí trà mùa sớm gieo từ 5/6 đến 25/6, tuổi mạ dược 16 – 18 ngày, tuổi mạ sân 10-12 ngày,

-Vụ hè thu: Gieo mạ dược:  20-25/5. Cấy tuổi mạ 17-20 ngày.

* Mật độ:       cấy 45 – 50 khóm/m2, mỗi khóm 2 – 3 dảnh.

* Phân bón:

+ Liều lượng phân bón cho ha:

90kg N + 100 kg P2O5 + 90 kg K2O.

Có thể sử dụng các loại phân khác nhau để bón nhưng phải tính toán cho đủ lượng N; P2O5 và K2O theo mức trên.

+ Cách bón:

* Nếu bón phân đơn (đạm, lân, kali) cho 1ha thì bón theo cách sau:

Bón lót: toàn bộ lân, 40%  ure, 30% kali.

Bón thúc: vào thời kỳ lúa bắt đầu đẻ nhánh 60% đạm, 30% kali

Bón đón đòng vào thời kỳ lúa phân hóa đòng, bón hết số phân còn lại (40% kali).

* Nếu bón phân tổng hợp:

Bón lót trước khi cấy 20%

Bón thúc 2 lần: Lần 1 khi lúa bén rễ hồi xanh (sau cấy 7-10 ngày): 40%.

Lần 2 sau lần 1 10-12 ngày, bón h���t 40%

Chú ý: Bón thúc chỉ nên bón trong khoảng thời gian 20 – 25 ngày từ khi cấy xong, sau cấy 25 ngày không nên bón phân nữa chỉ có kali bón đón đòng để hạn chế sâu bệnh.

* Chế độ chăm sóc, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh:

Bình thường như các giống khác. Làm sạch cỏ dại cho lúa, thường xuyên theo dõi, phát hiện sâu bệnh để phòng trừ kịp thời.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Giống lúa LTh35 là giống lúa ngắn ngày rất phù hợp cho xuân muộn, mùa sớm (Hè thu) ở các tỉnh phía Bắc.

Giống lúa LTh35 có thời gian sinh trưởng ngắn, gieo trồng tốt trên các loại đất chủ động tưới tiêu (chân vàn thấp, vàn, vàn cao và cao)

Nếu gieo trồng trên chân đất vàn trũng hoặc trũng thì lúa đẻ kém, dễ nhiễm sâu bệnh nên hạn chế năng suất.

5. Điển hình đã áp dụng thành công:

Đã áp dụng thành công ở tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ giống: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa lai, Viện CLT & CTP: Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tác giả: ThS.Trần Văn Tứ, DĐ: 0983 144 300    Email: tu59luathuan@gmail.com